WEDSTRIJDREGLEMENT
BIOFREEZE WINCHANCE KRUIDVAT NL

ARTIKEL 1: PREAMBULE

Dit wedstrijdreglement (hierna “het Reglement”) is van toepassing op de in-store prijsvraag BIOFREEZE WINCHANCE KRUIDVAT NL (hierna “de Wedstrijd“) georganiseerd door Reckitt Benckiser Healthcare B.V. (hierna “de Organiserende Onderneming“), waarvan het hoofdkantoor is gevestigd aan de Siriusdreef 14, 2132 WT Hoofddorp en is ingeschreven onder nummer 32054192 bij de Kamer van Koophandel en het maakt deel uit van een promotieactiviteit voor haar merk Biofreeze.

Dit reglement regelt de voorwaarden voor deelname en de procedure van de wedstrijd. Deelname aan de wedstrijd impliceert de uitdrukkelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding van alle bepalingen van dit reglement.

In geval van wijziging van dit spelreglement wordt elke deelnemer geacht de wijziging te hebben aanvaard door zijn deelname, bij de inwerkingtreding van de wijziging. Elke deelnemer die de wijziging van het spel weigert, moet zijn deelname stopzetten.

ARTIKEL 2: DUUR

De Wedstrijd begint op 8 juli 2024 en eindigt op 4 augustus 2024.

De Organiserende instantie behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd uit te stellen en/of te verlengen.

ARTIKEL 3: SUBSIDIABILITEIT

Aankoop is noodzakelijk om deel te nemen aan de Wedstrijd of deze te winnen.

De Wedstrijd staat open voor alle legale inwoners van Nederland van 18 jaar of ouder, met uitzondering van de werknemers van het Organiserende bedrijf, haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, reclame- en promotiebureaus, evenals de leden van hun directe familie en/of degenen die in hetzelfde huishouden wonen.

Per huishouden is slechts één deelname toegestaan (zelfde naam en/of e-mailadres en/of postadres).

ARTIKEL 4: WEDSTRIJDREGLEMENT

Deelname aan de Wedstrijd geschiedt uitsluitend door middel van zichtbaarheid in de winkel in de Kruidvat-winkels, met uitsluiting van alle andere middelen.

Om te spelen, moet de deelnemer:

– Koop een Biofreeze-product

– Scan hun aankoopticket via de QR-code die zichtbaar is op de zichtbaarheidstools in de winkel

– Of scan het aankoopbewijs via deze website https://getaway-winactie.nl/

ARTIKEL 5: SELECTIE EN BEKENDMAKING VAN DE WINNAAR

Eén (1) winnaar wordt binnen 10 dagen na het einde van de wedstrijd willekeurig geselecteerd onder toezicht van de organiserende instantie. Dezelfde deelnemer kan slechts één keer willekeurig worden geselecteerd.

De willekeurige trekking wordt uitgevoerd op basis van alle deelnemers van wie de deelname conform is en niet-conforme en/of frauduleuze deelnames worden gediskwalificeerd.

De organiserende instantie behoudt zich het recht voor om de datum van de willekeurige trekking uit te stellen om een geval van fraude te identificeren, om de deelnames te controleren of in geval van overmacht.

Elke winnaar ontvangt een e-mail van het organiserende bedrijf  om zijn of haar postadres te sturen.Vervolgens wordt binnen 10 werkdagen  na het einde  van de wedstrijd een bevestiging van de overwinning en een verklarings- en vrijwaringsformulier verzonden naar het door de winnaar opgegeven e-mailadres. De winnaar moet de verplichte velden van het formulier invullen, ondertekenen en/of goedkeuren en binnen 7 kalenderdagen per e-mail terugsturen.

De Organiserende instantie is niet verantwoordelijk voor het niet ontvangen van kennisgevingen door een winnaar vanwege e-mailbeveiligingsinstellingen of vanwege het verstrekken van onjuiste of anderszins niet-functionerende contactgegevens.

Als de winnaar 1) de prijs niet opeist binnen 7 dagen vanaf het moment dat de prijskennisgeving is verzonden (e-mail), 2) niet in aanmerking komt, of 3) een uitgevoerde verklaring en vrijgave niet binnen de gespecificeerde termijn invult en retourneert, kan de prijs worden verbeurd verklaard en kan een andere winnaar worden geselecteerd. Ontvangst van de prijs door de winnaar is op voorwaarde dat hij voldoet aan alle toepasselijke wetgeving.

ALS DE WINNAAR EEN VAN DEZE OFFICIËLE REGELS OVERTREEDT, WORDT DE WINNAAR (NAAR EIGEN GOEDDUNKEN VAN DE ORGANISERENDE INSTANTIE) GEDISKWALIFICEERD.

Na controle van zijn/haar deelname ontvangt de winnaar zijn/haar prijs binnen 30 dagen op het door hem/haar opgegeven (e-mail)adres.

De Organiserende instantie behoudt zich het recht voor om over te gaan tot verificaties om de conformiteit van de deelname te verifiëren (met betrekking tot het verzonden document, de identiteit en de woonplaats van de deelnemer).

ARTIKEL 6: PRIJS

De prijs voor de winnaar is de volgende:

– Een Kickr Bike Ultimate-bundel (ter waarde van € 4.659,96)

De toegekende prijs is niet overdraagbaar en kan niet worden geruild/geruild.

De Organiserende instantie behoudt zich het recht voor om de huidige prijzen te allen tijde te vervangen door andere prijzen van ten minste gelijkwaardige waarde.

ARTIKEL 7: PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens die tijdens de Wedstrijd worden verzameld, worden verwerkt in overeenstemming met ons Privacybeleid.

ARTIKEL 8: BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De Organiserende instantie is niet aansprakelijk in geval van disfuncties die verband houden met de modaliteiten van deelname aan deze Wedstrijd en die buiten haar macht liggen.

De Organiserende instantie zal haar uiterste best doen om op elk moment toegang tot de Wedstrijd mogelijk te maken, zonder daartoe verplicht te zijn. De Organiserende instantie kan te allen tijde, met name om technische redenen van update/onderhoud, de toegang tot de Wedstrijd onderbreken. De Organiserende instantie is in geen geval verantwoordelijk voor onderbrekingen en gevolgen ervan.

De Organiserende instantie kan niet aansprakelijk worden gesteld indien zij de Wedstrijd zou inkorten, verlengen, uitstellen, wijzigen of annuleren als gevolg van overmacht of gebeurtenissen buiten haar macht (met inbegrip van technische problemen, enz.) die de organisatie en het beheer van de Wedstrijd verstoren. In dergelijke omstandigheden zal de Organiserende instantie ervoor zorgen dat de deelnemers op de site met alle technische middelen worden geïnformeerd.

De Organiserende instantie is niet aansprakelijk voor alle claims, aansprakelijkheid, ziekte, letsel, overlijden, rechtszaken, verlies of schade die direct of indirect kunnen optreden van de winnaar die een toegekende prijs of een deel daarvan accepteert, bezit, gebruikt of misbruikt.

De winnaar is, na acceptatie van de prijs, als enige verantwoordelijk voor alle kosten die verband houden met de prijs.

ARTIKEL 9: ALGEMENE BEPALINGEN

Deelnemers kunnen contact opnemen met de Organiserende instantie voor meer informatie, vragen of opmerkingen op het volgende e-mailadres: EUConsumerCareNL@rb.com

Elk geschil met betrekking tot de Wedstrijd moet binnen één (1) maand na de datum van het einde van de Wedstrijd naar hetzelfde e-mailadres worden gestuurd.

Indien één van de bepalingen van dit reglement nietig wordt verklaard, zal dit in geen geval de geldigheid van de rest van het reglement aantasten.

Deze regels worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens het Nederlandse recht en alle geschillen of geschillen die hieruit voortvloeien en die niet in der minne kunnen worden geschikt, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Nederland.

Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.